ក្នុងស្រុក

ក្រសួងអនុញ្ញាត​ឲ្យ​មន្ទីរពេទ្យឯកជនអាចផ្តល់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ដល់អតិថិជន

ចុះផ្សាយ

ថ្ងៃ

យោង​តាម​លិខិត​មួយ​របស់ក្រសួងសុខាភិបាល​កម្ពុជានៅថ្ងៃនេះ បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យមូលដ្ឋានសេវាសុខាភិបាលឯកជន (មន្ទីរពេទ្យ មន្ទីរពហុព្យាបាល មន្ទីរពហុព្យាបាល មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល និងមន្ទីរសម្ភព) ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខាភាពពិភពលោក។

ផ្សាយពាណិជ្ជ.
Advertisement
error: Content is protected !!