ក្នុងស្រុក

ថ្ងៃនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះ​មកត្រឹម ៦៨៨នាក់ តែអ្នកស្លាប់មាន ២៥នាក់

ចុះផ្សាយ

ថ្ងៃ

ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានប្រកាស​ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ក្នុងថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ៦៨៨នាក់ (ករណីឆ្លងនាំចូលពីបរទេស ២៤០នាក់) និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៨១២នាក់ ហើយករណីស្លាប់ ២៥នាក់។

ផ្សាយពាណិជ្ជ.
Advertisement
error: Content is protected !!